2-ਹਫਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2020-21

ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 2-ਹਫਤੇ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਬੈਚ ਨੰ:

ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ

20-04-2020

01-05-2020

ਦੂਜਾ ਬੈਚ

11-05-2020

22-05-2020

ਤੀਜਾ ਬੈਚ

08-06-2020

19-06-2020

ਚੌਥਾ ਬੈਚ

29-06-2020

10-07-2020

ਪੰਜਵਾਂ ਬੈਚ

20-07-2020

31-07-2020

ਛੇਵਾਂ ਬੈਚ

10-08-2020

21-08-2020

ਸੱਤਵਾਂ ਬੈਚ

31-08-2020

11-09-2020

ਅੱਠਵਾਂ ਬੈਚ

14-09-2020

25-09-2020

ਨੌਵਾਂ ਬੈਚ

05-10-2020

16-10-2020

ਦੱਸਵਾਂ ਬੈਚ

26-10-2020

06-11-2020

ਗਿਆਰਵਾਂ ਬੈਚ

16-11-2020

27-11-2020

ਬਾਰਵਾਂ ਬੈਚ

07-12-2020

18-12-2020

ਤੇਰਵਾਂ ਬੈਚ

11-01-2021

22-01-2021

ਚੌਦਵਾਂ ਬੈਚ

01-02-2021

12-02-2021

ਪੰਦਰਵਾਂ ਬੈਚ

22-02-2021

05-03-2021

ਸੌਲਾਵਾਂ ਬੈਚ

15-03-2021

26-03-2021